HBC

Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017 Công Ty Cổ Phần Hoà Bình

Vào ngày 21.04.2017, Đại hội cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Hoà Bình (HBC) đã diễn ra tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình (Công ty thành viên của HBC).

Đại hội có sự tham gia Quý cổ đông đại diện cho hơn 80 % cổ phần phổ thông có quyền dự họp dưới sự điều khiển của Chủ Tọa là  ông Lê Quang Cảnh-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HBC và toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị của HBC

Cổ Đông làm thủ tục tham dự Đại hội.

Ông Phan Anh Dũng -TV.HĐQT  Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016

Bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại Hội Cổ Đông.

Bà Lê Thị Bích Hoa – TV.BKS Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016

Ông Lê Quang Cảnh- Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả kinh doanh 2016

Các Thành Viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới 2018-2020 đưọc bầu tại Đại hội

Đại Hội đồng Cổ Đông 2017 đã thông qua các vấn đề quan trọng  sau :

  • Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình
  • Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ Phần Hòa Bình
  • Thông qua mức chia cổ tức năm 2016
  • Thông qua đề xuất của Ban Kiểm Soát về việc chọn công ty kiểm toán.
  • Bầu Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2020.

Cổ đông đã thông qua các vấn đề quan trọng của công ty với số phiếu biểu quyết đồng  thuận cao. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của HBC đã thành công tốt đẹp.

Tập thể Ban lãnh đạo HBC xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh 2017 được  Chủ tịch HĐQT trình bày tại đại hội.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN