HBC
Trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần Hòa Bình sẽ thực hiện việc chi trả Cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo Thông báo Chi trả Cổ tức đăng tải dưới đây và chi tiết nêu trong Thông báo Chi trả Cổ tức được gởi đến địa chỉ thư tín của từng cổ đông.

Để hỗ trợ cho các cổ đông hiện đang có nhu cầu cấp bách về tài chính để giải quyết các hậu quả của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định chấp thuận ứng trước cổ tức cho các Cổ đông có email đề nghị ứng trước cổ tức được gởi từ địa chỉ của cổ đông đó hiện đang đăng ký tại Công ty FPTS đến địa chỉ email tiếp nhận của Công ty là daihoicodong@hbc.com.vn

Việc ứng trước cổ tức được thực hiện bắt đầu kể từ ngày 05/5/2020 ngay sau khi Công ty nhận được email đề nghị của các cổ đông. Các cổ đông không gởi email đề nghị, được hiểu là không có nhu cầu nhận ứng trước cổ tức, sẽ được nhận cổ tức vào đúng kế hoạch chi trả nêu tại Thông báo Chi trả Cổ tức được gởi đến địa chỉ thư tín của từng cổ đông.

TB Chốt danh sách Cổ đông 2020

Thông báo tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2020

Báo cáo tài chính HBC đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán

Thể lệ đề cử thành viên Ban Kiểm Soát

Tờ trình

Thông báo về việc bầu cử TV BKS (nhiệm kỳ 2020-2023)

Phiếu đề cử và lập nhóm đề cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2023

Thông báo chi trả cổ tức