Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông


Trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty

Để thực hiện công tác tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Hòa Bình sẽ thực hiện việc chốt danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông vào cuối ngày làm việc (17 giờ) ngày 27/3/2020.

Các giao dịch chuyển nhượng cổ phần diễn ra sau ngày 27/3/2020 đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (26/4/2020), người nhận chuyển nhượng sẽ có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc biểu quyết bằng văn bản thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng theo hai cách sau đây:

  • Người nhận chuyển nhượng tham dự với tư cách cổ đông mới bằng cách thông báo bằng văn bản kèm các chứng cứ về việc chuyển nhượng cổ phần nói trên đến công ty không chậm hơn 48 giờ đồng hồ trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc ngày bắt đầu gởi văn bản lấy ý kiến cổ đông.
  • Người nhận chuyển nhượng có thể tham dự với tư cách là đại diện theo uỷ quyền của số cổ phần đã chuyển nhượng bằng cách xuất trình Giấy uỷ quyền tham dự do cổ đông cũ ký phát trước thời điểm chuyển nhượng.

(Căn cứ vào Điều 16.3 Điều lệ Công ty CP Hòa Bình)

TB chot DS co dong 2020

+ ĐHCĐ 2020

Trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty

Để thực hiện công tác tổ chức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Hòa Bình sẽ thực hiện việc chốt danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông vào cuối ngày làm việc (17 giờ) ngày 27/3/2020.

Các giao dịch chuyển nhượng cổ phần diễn ra sau ngày 27/3/2020 đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (26/4/2020), người nhận chuyển nhượng sẽ có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc biểu quyết bằng văn bản thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng theo hai cách sau đây:

  • Người nhận chuyển nhượng tham dự với tư cách cổ đông mới bằng cách thông báo bằng văn bản kèm các chứng cứ về việc chuyển nhượng cổ phần nói trên đến công ty không chậm hơn 48 giờ đồng hồ trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc ngày bắt đầu gởi văn bản lấy ý kiến cổ đông.
  • Người nhận chuyển nhượng có thể tham dự với tư cách là đại diện theo uỷ quyền của số cổ phần đã chuyển nhượng bằng cách xuất trình Giấy uỷ quyền tham dự do cổ đông cũ ký phát trước thời điểm chuyển nhượng.

(Căn cứ vào Điều 16.3 Điều lệ Công ty CP Hòa Bình)

TB chot DS co dong 2020

+ ĐHCĐ 2019
+ ĐHCĐ 2018
+ ĐHCĐ 2017
+ ĐHCĐ 2016