Tờ trình các vấn đề tại Đại hội Cổ đông thường niên 2016

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình;

– Căn cứ Nghị quyết số 01/BB01.04.2016// NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2016 về việc quyết định quyết thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2016.

 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hòa Bình kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận thông qua các vấn đề sau đây trong chương trình nghị sự:
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015của Công ty Cổ Phần Hòa Bình.

Xem chi tiết