Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017 Công Ty Cổ Phần Hoà Bình