Công ty Cổ phần Hòa Bình tham gia triển lãm MTA 2017 tại Hà Nội