Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015