Thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016

Căn cứ vào:
  • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
  • Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình;
    • Nghị quyết số 02/BB01.01.2016//NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 01 năm 2016 về việc quyết định triệu tập và thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016;
    • Nghị quyết số 01/BB01.03.2016// NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2016 về việc  quyết định quyết thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2016;
    • Nghị quyết số 01/BB01.04.2016// NQ – HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2016 về việc quyết định quyết thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2016;
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH

Trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty …  Xem chi tiết