Thể lệ tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

(Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình)

Để Đại hội Cổ đông Thường niên 2016 của Công ty được tiến hành đúng với các quy định của pháp luật về Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, các Đại biểu dự họp cần tuân thủ những quy định sau đây:
Căn cứ vào pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quý Cổ đông có thể thực hiện quyền cổ đông của mình tại Đại hội Cổ đông Thường niên dưới các hình thức sau đây:

A. BIỂU QUYẾT TỪ XA

  1. Đăng ký biểu quyết từ xa.     Xem chi tiết