Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị

I – TÌNH HÌNH NHÂN SỰ:

HĐQT của Công ty cổ phần Hòa Bình nhiệm kỳ 2013 – 2018 được bầu ngày 25/04/2013 và bầu bổ sung thông qua các kỳ Đại hội đến nay gồm 5 thành viên:
1.     Ông Lê Quang Cảnh –                Chủ tịch
2.     Ông Phạm Ngọc Hòe –               Phó chủ tịch
3.     Ông Jonathan Raymond Carr –  Thành viên
4.     Ông Phan Anh Dũng –                Thành viên
5.     Ông Phan Kế Minh –                   Thành viên bổ khuyết

Tình hình thay đổi nhân sự của HĐQT trong năm 2015 như sau:

Trong phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08/05/2015, ông Trần Vĩnh An

Xem chi tiết