Vong sil nang ha ham(04817-00480) cho may cat DC60